Miljö & hållbarhet

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård är mötesplatser för såväl privatpersoner som företagskunder. Vi erbjuder våra gäster paket som inkluderar övernattning, måltider och i vissa fall en spaupplevelse i Vattensalongen. Vi erbjuder också möteslokaler och förutsättningar för framgångsrika möten.

Loka Brunn och de varumärken som ingår i företaget ska bevaras och vidareutvecklas då de är av ett nationalhistoriskt intresse. Vi ska minimera miljöpåverkan kring Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård samt aktivt skydda den unika miljön och dess natur. Stora delar av vår verksamhet bedrivs inom ett vattenskyddsområde.  Vi samarbetar idag med kontrollmyndigheter och övriga intressenter för en hållbar utveckling inom våra områden.

Vi tar också ansvar för att minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet på följande vis:

Miljöledning

 • Vi ska ha miljömål som är mätbara
 • Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal i miljöfrågor

Energi

Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i energi

Vatten

Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukning

Inköp

 • Vi ställer krav på leverantörer och undersöker miljövänliga alternativ vid inköp
 • Vi ska eftersträva att servera mat och dryck som representerar såväl närodlat som ekologiskt

Avfall

Vi ska sortera och minimera vårt avfall

Vi följer rådande miljölagstiftning och åtar oss att kontinuerligt minska föroreningar och miljöbelastningen genom ständiga förbättringar i verksamhetsprocesserna.

ISO-certifikat

Vi är ISO-certifierade sedan april 2016. ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsföretag, som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. För certifieringen av Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har certifieringsföretaget A3CERT anlitats.

Grythyttans Gästgivaregård och de globala målen

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård är mötesplatser för såväl privatpersoner som företagskunder. Loka Brunn och de varumärken som ingår i företaget ska bevaras och vidareutvecklas då de är av ett nationalhistoriskt intresse.

Vi ska minimera miljöpåverkan kring Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård samt aktivt skydda den unika miljön och dess natur. Stora delar av vår verksamhet bedrivs inom ett vattenskyddsområde. Vi samarbetar idag med kontrollmyndigheter och övriga intressenter för en hållbar utveckling inom våra områden.

Vi är en stor aktör i Hällefors kommun och vill också ta vårt ansvar. Vi har valt ut nio globala mål från Agenda 2030 som vi anser är direkt kopplade till våra verksamheter.

Mål 7. Hållbar energi för alla

Hotell- och restaurangbranschen bidrar till stora utsläpp.
Grythyttans Gästgivaregåd och Loka Brunn arbetar ständigt för att minska utsläppen genom att se över sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Så arbetar vi med målet

 • Stor del av vår energi kommer genom vattenkraft och vindkraft.
 • Loka Brunn förbrukar ca 2,9 miljoner kwh el på år. Det pågår en kartläggning av elförbrukningen i specifika ledningar för att kunna genomföra punktinsatser
 • Loka Brunn har en egen fjärrvärmeproduktion där vi med en pelletspanna i centrum via ett kulvertsystem förser ett stort antal byggnader med värme
 • Mål att senast 2030 Bli fossilfria anläggningar avseende anläggningsdrift
 • Vi ser över möjligheten att på ett effektivt sätt använda värmeåtervinning

Mål 12. Hållbar produktion och konsumtion

Loka Brunn med sina tre anläggningar där Grythyttans Gästgivaregård är en del har ett stort ansvar vad gäller produktion och konsumtion. Vi vet att för att uppnå hållbar utveckling behöver vi minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi och våra gäster producerar och konsumerar varor och resurser.

Så arbetar vi med målet

 • Vi har som ett av våra miljömål att minska matsvinnet på samtliga anläggningar för att bidra till det globala målet på en 50% minskning
 • Vi arbetar ständigt med att öka andelen svensk kött på samtliga anläggningar. 2035 är målet att ha 100% svensk kött.
 • Vi restaurerar och lagar möbler och textilier som går sönder i stället för att kasta och köpa nytt
 • Vi sorterar vårt avfall

Mål 13. Bekämpa klimat- förändringarna

Vårt miljöarbete bygger till stora delar på detta mål med dess tre delmål. Vi som företag, precis som resten av världen står inför stora utmaningar men vi tror att tillsammans är allt möjligt. Allt ifrån energibesparing, svinnhantering till sortering.

Så arbetar vi med målet

 • Vi arbetar ständigt för att öka andelen svensk kött på samtliga anläggningar (se även mål 12)
 • Vi arbetar aktivt med att minska vårt matsvinn. (se även mål 12)
 • Vi har under 2023 gjort utökning i antal laddstolpar
 • Vi har som mål att 2030 bli en fossilfri anläggning avseende anläggningsdrift
 • Vi håller kontinuerligt interna miljöutbildningar för all vår personal.

Mål 2. Ingen hunger

Genom att främja ett hållbart jordbruk och gynna våra svenska, småskaliga livsmedelsproducenter arbetar Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård för att öka och utveckla livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter.

Så arbetar vi med målet

 • Vi strävar i största möjliga mån att köpa svenskt kött på båda anläggningarna
 • På Grythyttans Gästgivaregård ser vi alltid över alternativet att köpa våra råvaror från småskaliga livsmedelsproducenter
 • Loka Brunn köper från loka livsmedelsproducenter när volym finns att tillgå
 • Både Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård arbetar med ett cirkulärt tänk kring råvaruhantering
 • Vi köper i största utsträckning råvaror i säsong och förädlar det som går

Mål 4. God utbildning

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård vill vara med och utveckla kompetensen inom branschen. Vi lägger stor vikt vid att ha kompetent personal och tror på att våra anställda trivs i att utvecklas inom företaget.

Så arbetar vi med målet:

 • GLA- Vi tillsammans med Philskolan i Hällefors är först i branschen att ta emot gymnasielärlingar
 • Vi utför interna hovmästarutbildningar för vår personal
 • Interna utbildningar inom samtliga avdelningar
 • Vi har varit med och genomfört projektet ”köksstart” ihop med Bilda som en del i att minska barnfattigdomen i kommunen
 • Vi ingår i projektet Mary- kedjan som arbetar för att minska barnfattigdomen i kommunen
 • Vi deltar i flertalet branschråd

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Loka Brunn har med sin historia en nära relation till vattnet och dess omgivning. Ett av delmålen i agenda 2030 är att förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.

Så arbetar vi med målet

 • År 2011 installerades en ny vattenreningsteknik som minskade vår vattenförbrukning i stor omfattning
 • Samtidigt sattes ett effektivare filter in som också gjorde att kemikalieanvändningen minskades radikalt
 • Stora delar av vår verksamhet bedrivs inom ett vattenskyddsområde. Vi samarbetar idag med kontrollmyndigheter och övriga intressenter för en hållbar utveckling inom våra områden.
 • Vi följer ett omfattande kontrollprogram där vi bl.a. bevakar grundvattennivåer, Norra Lokens vattennivå och utflödet från Norra Loken
 • Vi har som mål att kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukning

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med låg lön och begränsad tillgång till både utbildningar och sociala försäkringar. Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård tror på den anställdas rättigheter och en hållbar besöksnäring. Vi värnar om ekonomisk tillväxt utan miljöförstöring.

Så arbetar vi med målet

 • Vi har naturligtvis kollektivavtal och schyssta villkor
 • Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård tar löpande emot praktikanter och förstår att vi har en stor påverkan på näringen och skapar arbetstillfällen genom detta.
 • Vi tillsammans med Philskolan i Hällefors är först i branschen att ta emot betalda gymnasielärlingar
 • Vi genomför löpande interna utbildningar för våra medarbetare
 • Vi värderar trygghet och säkerhet på våra anläggningar

Mål 15. Ekosystem och Biologisk mångfald

Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen på land. Vi på Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård tycker det är viktigt att ställa hårda miljökrav. Vi värnar om vår historia men ännu mer om vår framtid därför vill vi alltid ha en genomarbetad tanke med det vi erbjuder, både tjänster och de produkter vi konsumerar och erbjuder våra gäster.

Så arbetar vi med målet

 • För att bidra till att bevara ett välfungerade ekosystem har både Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård egna bikupor. Den färdiga honungen används i båda köken och säljs även i shopen på båda anläggningarna
 • Vi arbetar aktivt med att utöka vårt ekologiska dryckesutbud
 • Vi ska eftersträva att servera mat och dryck som representerar såväl närodlat som ekologiskt
 • År 2035 har vi som mål att ha 100% svenskt kött på båda anläggningarna.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Detta mål syftar primärt till delmålet 11.4 som är ”Skydda världens kultur- och naturarv”. Detta är en del av den så kallade världsarvskonventionen som i korthet syftar till att länder ska bevara sina unika kultur- och naturarv för all framtid. Ett världsarv är en plats, ort eller miljö som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

Så arbetar Loka Brunn med målet

 • Vi samarbetar nära med det lokala kulturlivet gällande konst och musik och har regelbundet konstutställningar och konserter
 • Vi bevarar och tar hänsyn till Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård historia genom restaurering och informationsspridning
 • Vi vill vara en verksamhet som lämnar så lite avtryck som möjligt på miljön
 • Vi uppmanar våra gäster att besöka kringliggande naturreservat

Miljömål

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har fyra miljömål som revideras årligen.

 • Minska volym restavfall & matavfall
 • Minska matsvinnet
 • Bli fossilfria anläggningar avseende anläggningsdrift
 • Öka andelen svenskt kött

Så arbetar vi med våra miljömål:

Det är ledningens ansvar att ta fram miljömål och att kontinuerligt följa upp dessa. När miljömålen tas fram utgår man från de betydande miljöaspekterna, åtaganden i miljöpolicyn samt ställningstagandet till tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga krav samt synpunkter från intressenter.

Målen följs upp årligen ihop med avdelningschefer för att revideras till kommande år. Det är viktigt att målen är mätbara och kommuniceras ut på alla avdelningar inom företaget. För att målen skall nås tas handlingsplaner fram. Handlingsplanen innehåller aktuella åtgärder för att nå målet, tidpunkt på när åtgärden skall vara genomförd, ansvarig för åtgärden samt resurser i mantimmar eller kronor som avsatts för åtgärden

Miljömål

1. Minska volym restavfall & matavfall

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård jobbar ständigt för att minska på volymen restavfall och öka sorteringen. Vi ser en förbättringspotential i arbetet med sortering och därför arbetar vi med detta som en del i våra miljömål. Målet innebär att vi ska minska volymen av det restavfallet som inte går att återvinna och därmed återvinna det som går.

Handlingsplan för att nå målet:

Löpande ansvarar varje avdelning för skärpt sortering av rest- och matavfall. Det ska finnas sorteringsguider för att undvika tveksamheter i sorteringen. En komposteringsmaskin kommer att köpas in till Loka Brunn vid samband av renovering 2024. Rätt typ av behållare ska finnas i alla kök där avfallet uppstår. Varje avdelnings ansvarar för skärpt sortering av återvinningsbart avfall i syfte att tillsammans minska mängden restavfall.

Miljömål

2. Minska matsvinnet

I FNs globala mål finns delmålet att halvera matsvinnet i världen. Grythyttans Gästgivaregård och Loka Brunn vill ihop med våra gäster hjälpa till att nå det målet. Vi vill ta till vara på hela råvaran i största möjliga mån och slänga så lite mat som möjligt.

Handlingsplan för att nå målet:

Allt matsvinn vägs dagligen för att få fram ett utgångsvärde på verksamheternas matsvinn för att kunna göra en rättvis uppföljning.
Vi säljer matlådor till personalen av mat som inte gått åt. Vi arbetar ständigt med att ta fram nya koncept och utformningar på exempelvis våra bufféer för att minska matsvinnet och samtidigt behålla samma goda kvalitét och kundnöjdhet.
Vi informerar våra gäster om vårt arbete kring att minska matsvinnet för att öka medvetenheten.

Miljömål

3. Bli fossilfria anläggningar avseende anläggningsdrift

Hotell- och restaurangbranschen bidrar till stora utsläpp.
Grythyttans Gästgivaregåd och Loka Brunn arbetar ständigt för att minska utsläppen genom att se över sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Handlingsplan för att nå målet:

2022 hade vi totalt 11 fordon varav 2 är eldrivna och ytterligare en bil är laddhybrid. Vid kommande inköp ska vi övergå till fossilfria alternativ. Vi undersöker fortlöpande möjligheten till konvertering av befintlig fordonspark. Målet har varit att inte köpa in ny eldningsolja med ambitionen att all eldningsolja skall ersättas med HVO när påfyllning behövs. Dock ser vi att en konvertering till HVO inte är möjligt i dagsläget då tillgången är för liten, detta kommer dock ses över löpande då vi vill göra ett utbyte.
Målet är att innan 2030 endast ha eldrivna fordon för interna transporter.

Miljömål

4. Öka andelen svenskt kött

Loka Brunn och Gästgivaregården strävar efter att öka andelen svenskt kött på båda anläggningar som i sin tur resulterar i en minskad miljöpåverkan. Vårt mål är att 2035 ha 100% svenskt kött på båda anläggningar. Vi har sett att klimatet och omvärldsfaktorer har haft en stor påverkan på tillgången av svenskt kött, därav har startvärdena varierat sedan 2018.

Handlingsplan för att nå målet:

När det är ekonomiskt försvarbart ska alltid svenskt kött väljas över utländskt. Framöver kommer andel svenskt kött redovisas per anläggning för att lättare kunna följa upp statistiken. Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har också olika förutsättningar vid inköp när det kommer till volym, kostnad och så vidare, detta kommer tas i beaktning i uppföljningen.