Miljöarbete

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård är mötesplatser för såväl privatpersoner som företagskunder. Vi erbjuder våra gäster paket som inkluderar övernattning, måltider och i vissa fall en spaupplevelse i Vattensalongen. Vi erbjuder också möteslokaler och förutsättningar för framgångsrika möten.

Loka Brunn och de varumärken som ingår i företaget ska bevaras och vidareutvecklas då de är av ett nationalhistoriskt intresse. Vi ska minimera miljöpåverkan kring Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård samt aktivt skydda den unika miljön och dess natur. Stora delar av vår verksamhet bedrivs inom ett vattenskyddsområde.  Vi samarbetar idag med kontrollmyndigheter och övriga intressenter för en hållbar utveckling inom våra områden.

Vi tar också ansvar för att minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet på följande vis:

Miljöledning

  • Vi ska ha miljömål som är mätbara
  • Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal i miljöfrågor

Energi

Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i energi

Vatten

Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukning

Inköp

  • Vi ställer krav på leverantörer och undersöker miljövänliga alternativ vid inköp
  • Vi ska eftersträva att servera mat och dryck som representerar såväl närodlat som ekologiskt

Avfall

Vi ska sortera och minimera vårt avfall

Vi följer rådande miljölagstiftning och åtar oss att kontinuerligt minska föroreningar och miljöbelastningen genom ständiga förbättringar i verksamhetsprocesserna.

ISO-certifikat

Vi är ISO-certifierade sedan april 2016. ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsföretag, som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. För certifieringen av Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har certifieringsföretaget A3CERT anlitats.