1. Bakgrund

När du besöker webbplatsen, kan Loka Brunn Hotell & Spa AB(”Grythyttans Gästgivaregård”, ”vi” eller ”oss”) komma att samla in och behandla personuppgifter (”Personuppgifter”) om dig.

Denna information om behandling av personuppgifter anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas. Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Tillämplig dataskyddslagstiftning” betyder från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämplig på Spendrups, inklusive lagstiftning, förordningar och föreskrifter som genomför direktiv 95/46 EG och, från och med den 25 maj 2018, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Personuppgifter” betyder all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Webbplatsen” betyder våra vid var tid kontrollerade webbplatser. .

Om du inte anger den obligatoriska informationen som framgår av formulären på webbplatsen kommer vi inte att kunna hantera din begäran eller förfrågan enligt punkten 3 nedan.

2. Cookies

2.1. Grythyttans Gästgivaregård använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (t.ex. telefon eller dator) när du besöker webbplatsen. För mer information om hur Grythyttans Gästgivaregård använder cookies, se vår information om användning av cookies https://www.lokabrunn.se/cookies

3. Ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter

3.1. Besvara dina frågor och hantera feedback i övrigt

Som gäst hos Grythyttans Gästgivaregård kan du kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge feedback avseende våra tjänster och vår verksamhet. Om du väljer att nyttja en sådan funktion kommer Grythyttans Gästgivaregård att behandla dina Personuppgifter för att besvara dina frågor och hantera din feedback. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är Grythyttans Gästgivaregårds berättigade intresse i att besvara dina frågor och hantera din feedback.

3.2. Tillhandahålla dig information och marknadsföring via nyhetsbrev

Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration av Grythyttans Gästgivaregårds nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
E-postadress

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är Grythyttans Gästgivaregårds berättigade intresse i att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen.

3.3. Hantera dina genomförda bokningar – Grythyttans Gästgivaregård

Du kan via vår webbplats boka hotellnätter samt tilläggstjänster och upplevelser såsom spa- och träningsdagar vilka tillhandahålls av Grythyttans Gästgivaregård. Om du väljer att genomföra en sådan bokning kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att ta emot och hantera din bokning. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
E-post
Adress
Telefonnummer

Finansiella uppgifter
Företag/Organisation
Personuppgifter i fritextfält (t.ex. dina kostpreferenser eller övriga önskemål)

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra tjänsteavtalet med dig, artikel 6.1 b) GDPR. Om du i egenskap av företagskund genomför en bokning kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillvarata vårt berättigade intresse att ta emot och hantera din bokning, artikel 6.1 f) GDPR.

3.4. Hantera och besvara dina boknings- och mötesförfrågningar – Grythyttans Gästgivaregård

Som konsument kan du via Grythyttans Gästgivaregårds webbplats upprätta bokningsförfrågningar med privata önskemål avseende hotellboenden och tillhörande tjänster som Grythyttans Gästgivaregård tillhandahåller. Vidare har företagskunder möjlighet att vi vår webbplats skicka in mötesförfrågningar där Grythyttans Gästgivaregård tillhandahåller lokaler för möten, konferenser eller andra aktiviteter. Om du väljer att upprätta en boknings- eller mötefrågan kommer Grythyttans Gästgivaregård att behandla dina Personuppgifter för att hantera och besvara din förfrågan. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Adress
E-post
Telefonnummer
Företag/Organisation
Personuppgifter i fritextfält (såsom önskemål om tid, lokal eller rum)

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra tjänsteavtalet med dig, artikel 6.1 b) GDPR. Om du som företagskund upprättar en mötesförfrågan kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillvarata vårt berättigade intresse att hantera och besvara dina förfrågan, artikel 6.1 f) GDPR.

3.5. Försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

Grythyttans Gästgivaregård kan komma att behandla dina Personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om mot förmodan en tvist skulle uppstå mellan dig och Grythyttans Gästgivaregård. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Övrig information som är nödvändig för ändamålet

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är Grythyttans Gästgivaregårds berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk.

4. Bevarandetid

Vi sparar dina Personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ändamålen angivna i denna information om behandling av personuppgifter, såvida inte en längre bevarandetid krävs eller är tillåts av nationell lagstiftning som är tillämplig på Grythyttans Gästgivaregårds behandlingar. Detta innebär oftast att vi sparar dina Personuppgifter till dess att (i) vi inte längre har en pågående kundrelation till dig, (ii) rättsliga skyldigheter vilka Grythyttans Gästgivaregård är föremål för har uppfyllts (såsom skatt- och bokföringsskyldighet), samt (iii) i övrigt lämpliga bevarandetider har iakttagits.

5. Överföring av Personuppgifter

5.1. Koncernbolag

Grythyttans Gästgivaregård kan komma att dela dina Personuppgifter med andra bolag inom Loka Holding AB koncernen:

Koncernbolag Ändamål Laglig grund
Kategori av Personuppgift
Spendrups Bryggeriaktiebolag
Kunna tillhandahålla ovan beskrivna tjänster och produkter
Fullgörande av avtal/intresseavvägning/ samtycke
Samtliga ovan beskrivna kategorier av personuppgifter

5.2. Övriga mottagare
Vi kan även komma att dela dina Personuppgifter med parter utanför koncernen. Vi tillser att sådan delning sker i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Önskar du information om vilka övriga mottagare som kan komma att behandla dina Personuppgifter, kontakta oss.

5.3. Överföring av Personuppgifter utanför EU/EES-området
Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES-området kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.
Du har enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning rätt att på förfrågan erhålla en kopia på dokumentation som påvisar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i samband med överföringar utanför EU/EES-området.

6. Säkerhet
Grythyttans Gästgivaregård säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda Personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig tillgång till Personuppgifter. Till skydd för Personuppgifter har således lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av Personuppgifter, samt den nivå av känslighet som är kopplad till Personuppgifterna.

7. Dina rättigheter

7.1. Rätt till rättelse och registerutdrag
Grythyttans Gästgivaregård kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

7.2. Rätt att motsätta dig behandling
Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Grythyttans Gästgivaregårds legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Grythyttans Gästgivaregård på de kontaktuppgifter som anges i punkten 9 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste Grythyttans Gästgivaregård visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

7.3. Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

7.4. Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då Grythyttans Gästgivaregård utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.

7.5. Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Grythyttans Gästgivaregård att dina Personuppgifter behandlas av Grythyttans Gästgivaregård och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:
• behandlingens ändamål; • de kategorier av Personuppgifter som behandlas; • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES); • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas; • information om de rättigheter som återges häri; • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att Grythyttans Gästgivaregård har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.
7.6. Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
7.7. Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.
7.8. Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, kontakta gärna Grythyttans Gästgivaregård via den här länken så hjälper vi dig med ditt ärende.